top of page

Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı kanuna göre talep eden şirketler hesap dönemleri içerisindeki muhasebe kayıtlarını bir Yeminli Mali Müşavire denetlenme hakkına sahiptir. Meslek mensubu tarafından yapılan bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir.

Uzman kadro tarafından 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında müşterilerinin belge ve kayıtları incelenerek vergisel risk doğurabilecek hatalar önceden tespit edilerek önlem alınması sağlanmakta ve şirket herhangi bir vergi incelemesine karşı korunarak vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirilmektedir.

Yeminli Mali Müşavirle birlikte SMMM-Denetçiler tarafından şirketlerin yıl boyunca yapılan denetimleri sonucu tam tasdik raporu hazırlanmakta ve mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nın yıllık vergi inceleme plan ve programlarında, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlemeyen mükelleflerin incelenmesine öncelik verilebilmektedir.

1. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi yıllık beyannameleri ve bunlara ekli diğer bildirimler

2. Katma Değer Vergisi (KDV)

İhracat istisnasından ve indirimli orandan kaynaklanan iade hakkı doğuran işlem ve belgeler

Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemleri tasdiki

Gümrük Beyanname tasdiki

3. Özel Tüketim Vergisi ile ilgili tasdik raporları

4. Mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan raporlar

Vergi teşviki, vergi iadesi ve vergi muafiyetine ilişkin raporlar

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporlar (sermayenin korunması vb.)

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

bottom of page