Sirküler

image description

YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANI 2/10'DAN 3/10'A YÜKSELTİLDİ.

 

SİRKÜLER

 

 

Tarih      : 28.09.2017

Sıra No   : 2017/53

Konu      : YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFAT ORANI 2/10'DAN 3/10'A YÜKSELTİLDİ.

 

 

Maliye Bakanlığı 27 Eylül  2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı  14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, belirlenmiş alıcılar olarak tabir edilen devlet kurumlarına yapılan inşaat taahhüt ve yapım işlerindeki KDV tevkifat oranında değişikliğe gitti.

 

Tebliğde yapılan açıklamalara göre, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde yapılmakta olan 2/10 oranındaki KDV tevkifatı, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren 3/10'a yükseltilmiştir.  Buna göre, belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri ile ilgili olarak 1 Ekim 2017 tarihinden 3/10 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

 

Burada karşımıza farklı bir sorun ortaya çıkmaktadır: 1 Ekim 2017 tarihinden önce yapılan söz konusu işlere ait faturanın bu tarihten sonra düzenlenmesi halinde, KDV tevkifat oranı 2/10 mu yoksa 3/10 mu olacak? Kişisel görüşümüze göre, faturaya konu yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinin, bu tarihten önce verilmiş olmasının herhangi bir önemi bulunmamakta olup,  faturanın 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren düzenlenmesi yeterli bulunmaktadır. Dolayısıyla, 1 Ekim 2017 tarihinden önce yapılan söz konusu işlere ait faturanın bu tarihten sonra düzenlenmesi halinde, KDV tevkifat oranının 3/10 olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

Yapılan bu düzenleme ile, belirlenmiş alıcılara karşı taahhüt edilen yapım işleri nedeniyle daha yüksek oranda KDV tevkifatı yapılacak, yani müteahhit ve taşeronlara daha az KDV ödenecektir. Buna karşılık, müteahhit ve taşeronlar ise, tevkifat oranının yükselmesi nedeniyle daha fazla KDV iadesi alacaklardır.

 

Peki, Kim Bu Belirlenmiş Alıcılar?

 

KDV mükellefi olsun olmasın;

 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

 

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

 

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

Peki, Hangi İşler yapım İşi Olarak Değerlendiriliyor?

- Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri,

- Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler,  

- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler.

Söz konusu Tebliğin tam metni bilgi mahiyetinde aşağıdadır:

 

"KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 14)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür."

 

Saygılarımla.

 

 

 

 

                                                                                  Abdullah TOLU

                                                                              Yeminli Mali Müşavir

                                                        TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

                                                                                        http://www.toluenymm.com