Sirküler

image description

Merkez Bankası, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarını 29 Haziran 2018 tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yükseltti

Tarih               : 29.06.2018

Sıra No           : 2018/28

Konu           : Merkez Bankası, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarını 29 Haziran 2018 tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yükseltti

29.06.2018 tarihli ve 30463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre, 29 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere;

 

-  Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 18,50

 

-  Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 19,50

 

olarak uygulanacaktır.

 

Bu oranlar daha önce sırasıyla % 8,75 ve % 9,75 olarak uygulanıyordu.

 

Peki, Nedir Bu Reeskont Faiz Oranı? Ne İşe Yarar?

 

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade eder. 

 

Reeskont ve avans işlemleri, Merkez Bankası Kanunu’nun 45. maddesine göre düzenlenmiştir.

 

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Türkiye’de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirlenir. Bunun yanında, reeskont kredilerinin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri doğrultusunda yine Banka tarafından konulur. 

 

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerdir. 

 

Reeskont Faiz Oranının Vergi İle İlişkisi Nedir?

 

Reeskont faiz oranı, aşağıda belirtilen vergi ile ilgili iki önemli işlemde esas alınmaktadır:

 

1) Alacak Senetleri ve Borç Senetleri Reeskont İşlemleri

 

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

-  Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,

 

-  Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin,

 

uygulanması gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 238 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; reeskont tutarının hesaplanmasında faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.

 

Buna göre, Merkez Bankası’nın belirtilen Tebliği çerçevesinde borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren yıllık yüzde 19,50 olarak belirlenen faiz oranının dikkate alınması gerekmektedir.

 

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası Tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme gününde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekmektedir.

 

2) Şirket Ortaklarına Verilen Borç Paralar

 

Şirketlerin, şirket ortaklarına borç para verme işlemleri nedeniyle geçici vergi dönemleri itibariyle faiz hesaplamaları ve hesaplanan faizlere de KDV uygulamaları gerekmektedir. Burada şirket içi emsal varsa iç emsal faiz oranı, şirket içi emsal yoksa dış emsal faiz oranı esas alınmaktadır. İç emsal faiz oranı, şirketin benzer olaylar karşısında yüklendiği veya edindiği faiz oranıdır. Örneğin, kredi kullanım faiz oranlarının ortalaması. Şirkette iç emsal faiz oranı bulunamıyorsa, bu defa dış emsal faiz oranına gidilmektedir. Dış emsal faiz oranı olarak, genellikle T.C. Merkez Bankası kısa vadeli avanslara uygulanan faiz oranı esas alınmaktadır. Bu oran ise, 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren % 19,50 olarak belirlenmiştir.

 

Saygılarımla.

 

 

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com