Sirküler

image description

Maliye, FATİH Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarına İlişkin KDV İstisnasının Usul ve Esaslarını Belirledi.

Tarih              : 03.01.2018

Sıra No           : 2018/07

Konu               : Maliye, FATİH Projesi Kapsamında Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarına İlişkin KDV İstisnasının Usul ve Esaslarını Belirledi.

3065 sayılı KDV Kanununa 7061 sayılı Kanunun 44. Maddesiyle eklenen geçici 38. Maddenin  birinci fıkrasında;

- Bu maddenin yürürlüğe girdiği 5/12/2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak; Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden müstesna olduğu,

- Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirileceği,

- İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edileceği,

- Maliye Bakanlığının istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu

hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı da, kendisine verilen bu yetkiyi kullanarak, 31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 16 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile FATİH Projesi olarak adlandırılan Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında uygulanacak olan KDV istisnasının usul ve esaslarını belirlemiştir.

İstisnanın Şartları Neler?

Fatih Projesi kapsamında yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV istisnası uygulanabilmesi için;

- Sözleşmenin Milli Eğitim Bakanlığı ile yükleniciler arasında 5/12/2017 tarihinden sonra düzenlenmiş olması,

- Sözleşme konusu mal ve hizmetlerin FATİH projesi kapsamındaki bileşenlerden olması,

- Proje kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarının Milli Eğitim Bakanlığına yapılmış olması veya bu kapsamdaki ithalatın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olması

gerekmektedir.

İstisna Uygulaması Nasıl Gerçekleştirilecek?

KDV istisnası, aşağıdaki sıralama ve formata uygun olarak gerçekleştirilecektir:

- FATİH projesine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığına istisna kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler için Milli Eğitim Bakanlığı 16 no.lu Tebliğ eki (EK:25) istisna belgesini düzenleyerek satıcılara verecek,

- Satıcılar bu belgeye istinaden Milli Eğitim Bakanlığına yapacakları FATİH projesi kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV hesaplamayacak,

- Bu kapsamdaki malların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ithalinde ise istisna belgesi yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gümrük müdürlüğüne hitaben düzenlenecek, gümrük idaresi bu belgeye istinaden KDV istisnası uygulayacak,

- Düzenlenecek istisna belgesine, istisna kapsamındaki mal ve hizmetlerin nitelik, miktar ve tutarını gösteren bir liste de eklenecek,

- Satıcı firmalar bu istisna belgesi ve eki listeyi 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre zamanaşımı süresince saklayacaklar.

Satıcılar Uyguladıkları KDV İstisnasını Nasıl Beyan Edecekler? Yüklenip İndiremedikleri KDV Kendilerine İade Edilecek Mi?

Geçici 38. Maddede, bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirileceği, işndirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 3065 sayılı Kanunun 32. maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edileceği belirtildiğinden, istisna uygulanan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından öncelikle indirim konusu yapılacak, indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise satıcılara talep etmeleri halinde iade edilecektir. Yani, bu istisna tam istisna niteliğinde olup, KDV iadesi doğuran istisnalar niteliğindedir.

Peki, istisna KDV beyannamesinde nasıl beyan edilecek? Bu istisna kapsamında satıcılar tarafından KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 329 kod numaralı satırında beyan edilecektir.

Beyan edilen satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılacak, iade talep etmek istemeyen mükellefler ise "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazacaklardır.

Bu Kapsamda Yapılacak KDV İadelerinde Satıcılardan Hangi Belgeler Aranılacak?

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranılacaktır:

- Standart iade talep dilekçesi.

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi.

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi.

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu.

- Satış faturaları listesi.

- İstisna belgesi ve eki listenin örneği.

Mahsuben İadelerde Teminat ve YMM Raporu Aranılacak Mı?

Mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

Nakden İadede Teminat ve YMM Raporu Aranılacak Mı? Teminatsız ve İncelemesiz İade Sınırı Var mı?

Söz konusu Tebliğ ile, bu istisnadan doğan KDV iadelerinde teminatsız ve incelemesiz iade sınırı, 5.000 TL. olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin bu istisnadan kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

Saygılarımla.

 

 

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com