Sirküler

image description

Maliye Bakanlığı Tarafından Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onayları, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden İkinci Ayın Sonuna Kadar Yapılabilecek.

Tarih               : 04.07.2017

Sıra No           : 2017/45

Konu              : Maliye Bakanlığı Tarafından Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onayları, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden İkinci Ayın Sonuna Kadar Yapılabilecek.

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ve buna ilişkin olarak çıkarılan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’de, ticari defterler ve açılış ve kapanış onayları ve şekline ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Öte yandan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 30.06.2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de müştereken yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15. maddesinin ikinci fıkrasında 30 HAZİRAN 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişikliğin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda öncelikle önceki uygulamaya yer verilecek, daha sonra ise yapılan söz konusu değişiklik açıklanacaktır.

1) Değişiklikten Önceki Uygulama

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin kapanış tasdiklerine ilişkin 15. Maddesi aynen aşağıdadır:

“Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli

MADDE 15 - (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

b) Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

(2) Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.”

Buna göre,

- Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması,

- Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması

zorunlu bulunmaktadır.

Kapanış tasdiklerinde genel kural bu olmakla beraber, söz konusu Tebliğde, bu kuralın istisnası da ayrıca düzenlenmiştir. Tebliğde yapılan açıklamalara göre, yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış onaylarının, Vergi Usul Kanununun 13 ve 15. Maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

2) Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Uygulamada Yapılan Değişiklik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 30.06.2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de müştereken yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “takip eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci” ibaresi eklenmiştir.

Söz konusu 2. Fıkra hükmünün yapılan bu değişiklikten sonraki son şekli aşağıdadır:

“(2) Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilir.”

Yapılan bu değişikliğin incelenmesinden de fark edileceği üzere, Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış onaylarının yaptırılma süresi, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Yani, bu yerlerde kapanış tasdiklerinin yaptırılma süresi bir aydan iki aya çıkarılmıştır.

Yapılan değişiklik sadece bundan ibaret olup, Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerler dışındaki yerlerde yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış tasdik sürelerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Saygılarımla.

 

 

 

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK