Sirküler

image description

İşverenlerce Kadın Hizmet Erbabına Kreş Ve Gündüz Bakımevi Hizmeti Verilmek Suretiyle Çocuk Başına Sağlanan Gelir Vergisinden İstisna Aylık Tutar, 304 TL.den 1.015 TL’ye Yükseltildi.

Tarih              : 07.05.2018

Sıra No           : 2018/22

Konu           : İşverenlerce Kadın Hizmet Erbabına Kreş Ve Gündüz Bakımevi Hizmeti Verilmek Suretiyle Çocuk Başına Sağlanan Gelir Vergisinden İstisna Aylık Tutar, 304 TL.den 1.015 TL’ye Yükseltildi.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda çıkarılan 7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesine 16 no.lu bent hükmü eklenerek, kadın istihdamını desteklemek amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçirilmiş, işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının %15’i istisna edilmişken, Bakanlar Kuruluna bu oranı %50’ye çıkarma yetkisi verilmiştir.

5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, sözü edilen % 15 oranı, 5 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere % 50’ye yükseltilmiştir.

Kararname ile yapılan bu düzenlemeye geçmeden önce, söz konusu istisna düzenlemesinin esaslarını belirtmekte fayda olduğunu düşünüyoruz.

1) İstisnanın Kapsamı ve Esasları

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesine 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 7103 sayılı Kanunla eklenen 16. bent hükmü aynen aşağıdadır:

“16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.)

Buna göre;

- 193 sayılı Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinde yapılan düzenlemeyle, işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler istisna kapsamına alınmıştır.

- İşverenlerce hizmet erbabına kreş̧ ve gündüz bakımevi hizmeti verilmesi suretiyle sağlanan menfaate ilişkin istisnadan, sadece kadın hizmet erbabı yararlanacaktır.

- Kreş̧ ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna olacaktır. Söz konusu hizmetin, işverenin kendisine ait veya kiralamış̧ olduğu diğer yerlerde verilmesi istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

- İstisnadan her bir çocuk için ayrı ayrı yararlanılabilecektir.

- İstisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmayacaktır. Sağlanan menfaatin asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının % 50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

- İşverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmediği durumlarda, kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin ücret istisnasına tabi tutulabilmesi için; bu hizmetin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerinden alınması ve hizmet bedelinin, hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sağlayan mükelleflere ödenmesi gerekmektedir. Hizmet erbabına doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret olarak vergilendirilecektir

- İşverenlerce kadın hizmet erbabı adına doğrudan kreş̧ ve gündüz bakımevi işleten mükelleflere yapılan ödemelerin belli bir dönem için toplu halde yapılması durumunda, her bir aya isabet eden tutar ilgili ay matrahı ile ilişkilendirilerek istisna uygulanacaktır.

- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kreş̧ ve gündüz bakımevi hizmeti karşılığı olarak faturanın hizmet erbabı adına düzenlenmesi gerekmekte olup işverenlerin ise bu kapsamda yaptığı ödemeye ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süreler boyunca saklamaları zorunludur.

2) 2018/11674 Sayılı Kararname İle Yapılan Düzenleme

Söz konusu Kararnamenin 3. Maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran % 50 olarak tespit edilmiştir. Yapılan düzenleme, 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutar 304 TL’den 1.015 TL’ye yükseltilmiştir. Dolayısıyla, işyerinde kreş̧ hizmeti vermeyen işverenler tarafından bayan hizmet erbaplarının her bir çocuğu için hizmet aldığı kreş işletmesine ödediği tutarın 1.015 TL’si gelir vergisinden istisna olacak, 1.015 TL’yi aşan kısım ise ücret olarak vergilendirilecektir.

Kadın istihdamını ve kadınların çalışma hayatına katılımını destekleyen bu düzenlemede, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının % 15’i gelir vergisinden istisna edilmişken, Bakanlar Kurulu’nun daha da ileri giderek bu oranı % 50’ye çıkarmasını, son derece olumlu ve takdire şayan bulduğumu belirtmek isterim.

Saygılarımla.

 

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com