Sirküler

image description

İNDİRİMLİ TAPU HARCI UYGULAMASINDA KONUT VE İŞ YERİ TANIMINDAKİ SIKINTI ÇÖZÜLDÜ! ARTIK RAHATÇA İŞLEM YAPABİLİRSİNİZ.

Tarih               : 07.04.2017

Sıra No           : 2017/28

Konu              : İNDİRİMLİ TAPU HARCI UYGULAMASINDA KONUT VE İŞ YERİ TANIMINDAKİ SIKINTI ÇÖZÜLDÜ! ARTIK RAHATÇA İŞLEM YAPABİLİRSİNİZ.

15.03.2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 30.09.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı Tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı oranı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15”e indirilmiştir.

Ancak, konut ve iş yerlerinde tapu harcının binde 20’den binde 15’e indirilmesiyle birlikte uygulamada hangi taşınmazların konut ve iş yeri olarak kabul edileceği konusunda tereddütlerle karşılaşılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni ise, 492 sayılı Harçlar Kanununda konut ve iş yeri tanımının bulunmamasıdır. Bu konuda uygulamada karşılaşılan başlıca sorunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- İndirimli tapu harcı, sadece Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan müstakil konut ve işyerleri için mi uygulanacak? Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan müstakil konut ve işyerleri için uygulanmayacak mı?

- Tapu sicilinde farklı niteliklerle kayıtlı (depo, ahır, dam, baraka, mandıra vb. ) taşınmazlara da indirimli tapu harcı uygulanacak mı?

- Tapu kütüğünde ev ve arsası, bahçeli ev, kargir bina ve bahçesi, işyeri ve arsası vb. niteliklerle kayıtlı taşınmazlara da indirimli tapu harcı uygulanacak mı?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş almak suretiyle, 30 EYLÜL 2017 tarihine kadar konut ve iş yerlerinde uygulanacak olan indirimli tapu harcı uygulamasının esaslarını belirlemiştir. Konunun önemine istinaden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 31 MART 2017 tarihli ve 731350 sayılı Genelge’nin tam metnine aşağıda yer verilmiştir:

 

 

 

 

 

“T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu Dairesi Başkanlığı

 

Sayı     :23294678-010.07.02-E.731350

Konu    :Tapu Harçları

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi :    a) Tapu Dairesi Başkanlığının 15.03.2017 tarihli ve 23294678-622.02-E.609503 sayılı yazısı.

            b) Gelir İdaresi Başkanlığının 27.03.2017 tarihli ve 89472969-36612 sayılı yazısı.

 

15.03.2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla tapu harçları ve damga vergisi oranlarında değişiklik yapılmış olup, 30.09.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı Tarifenin “ I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinde “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı oranı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu karar uyarınca ilgi (a)  Duyuru yapılmış olup; Bu kapsamda; 1) Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan müstakil konut ve işyerlerinin, 2) Tapu sicilinde farklı niteliklerle kayıtlı (depo, ahır, dam, baraka, mandıra vb. ) taşınmazların, 3) Tapu kütüğünde ev ve arsası, bahçeli ev, kargir bina ve bahçesi, işyeri ve arsası vb. nitelikler kayıtlı taşınmazların, devir ve iktisabında ilgi Bakanlar Kurulu kararı gereğince konut ve işyerleri için ( kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil ) belirlenen harç oranının nasıl uygulanacağı hususlarında Gelir İdaresi Başkanlığından görüş istenilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ilgi (b) yazı;  “492 sayılı Harçlar Kanununda konut ve işyeri tanımı bulunmadığı, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olup olmadığına bakılmaksızın tüm konut ve işyerleri için tapu harcı oranının farklılaştırıldığı dikkate alındığında, yazınızda belirtilen taşınmazların mevcut tapu uygulamalarında konut ve işyeri olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işlem tesis edileceği tabidir.” şeklindedir.

Sonuç olarak; 15.3.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 13.3.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile, 30.9.2017 tarihine kadar ( bu tarih dahil ) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı Tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı oranı, konut ve işyerlerinde ( kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil ) “binde 15” olarak uygulanacağından;

1) 634 sayılı KMK’ ya tabi olan veya olmayan konut ve işyeri nitelikli tüm taşınmazların,

2) Tapu sicilinde farklı niteliklerle kayıtlı olsa bile ( depo, ahır, dam, baraka, mandıra ofis, mesken, ev, hane vb. ) işyeri ve konut olarak kullanılması mümkün olan tüm taşınmazların,

3) Tapu kütüğünde ev ve arsası, bahçeli ev, kargir bina ve bahçesi, işyeri ve arsası vb. niteliklerle karma kullanımlı olarak kayıtlı taşınmazların, devir ve iktisabında da 30/09/2017 tarihine kadar ( bu tarih dahil ) “binde 15” nispetinde tapu harcı uygulanacaktır.

4) Hisseli taşınmazlarda beyanlar sütununda bulunan konut ve işyeri nitelikli muhdesatta lehdar olarak görünen kişilerin devir ve iktisabında, bu kişiler açısından indirimli tapu harcı uygulanacaktır. Hisseli konut/işyeri nitelikli taşınmazların devir ve iktisabında beyanlar sütununda muhdesat belirtmesi mevcut değilse tüm hissedarlar için muafiyet uygulanması gerekmektedir.

5) İndirimli tapu harcı uygulanan taşınmazların devir ve iktisabında konut/işyeri olma koşulları taşımadığının ( sicilde belirtilen nitelikle fiili durumun uygun olmaması gibi ) herhangi bir şekilde tespiti durumunda indirimli alınan tapu harcının yasal faiziyle birlikte Maliyece tahsil edileceğinin bilindiği konusunda resmi senede veya tescil istem belgesine tarafların beyanının alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereği ile konunun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.”

Saygılarımla.

 

 

 

 

                                                                    

 

Abdullah TOLU

 

Yeminli Mali Müşavir

 

TOLUEN YMM DENETİM VE

 

DANIŞMANLIK