Sirküler

image description

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısımla İlgili Sınır, 2018 Yılı İçin 11.400 TL. olarak Belirlendi. İade Alınabilmesi için,Yüklenilip İndirilemeyen ve İadeye Konu Olacak KDV’nin 11.400 TL’nin üzerinde Olması

 

Tarih             : 03.01.2018

Sıra No         : 2018/09

Konu            : İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısımla İlgili Sınır, 2018 Yılı İçin 11.400 TL. olarak Belirlendi. İade Alınabilmesi için, Yüklenilip İndirilemeyen ve İadeye Konu Olacak KDV’nin 11.400 TL’nin üzerinde Olması Gerekiyor.

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi ve  Yasal Dayanağı

Bilindiği üzere, KDV Kanununun 29/2. Maddesi hükmü,

“2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir.  Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya  tamamen ya da  amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Şeklindedir.

Söz konusu hükmün incelenmesinden de fark edileceği üzere, Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilmektedir.

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde, indirimli orana tabi konut ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28, 29 ve 31.  sıraları kapsamındaki malların teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesinde İade Alt Sınırı 2018 Yılı İçin 11.400 TL. Oldu

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır;

- 2006 yılı için 10.000 TL,

- 2007 yılı için 10.800 TL,

- 2008 yılı için 11.600 TL,

- 2009 yılı için 13.000 TL,

- 2010 yılı için 13.300 TL,

- 2011 yılı için 14.300 TL,

- 2012 yılı için 15.800 TL,

- 2013 yılı için 17.000 TL,

- 2014 yılı için 17.700 TL,

- 2015 yılı için 19.500 TL,

- 2016 yılı için 20.600 TL  

- 2017 yılı için 21.400 TL

olarak belirlenmiştir.

Ancak, daha sonra, bu sınır 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiş, bu tutarın 2016 yılı için de uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2016 ve 2017 yılları için 10.000 TL olarak uygulanmıştır.

Bu defa, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu KDV  Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2018 yılı için yıllık KDV iadesi talep edilebilmesi için, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilip indirim konusu yapılamayan KDV’nin 11.400 TL’nin üzerinde olması gerekmektedir.

Saygılarımla.

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com