Sirküler

image description

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasının Usul Ve Esasları Belli Oldu.

SİRKÜLER

 

 

Tarih               : 09.07.2018

Sıra No           : 2018/32

Konu              : Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasının Usul Ve Esasları Belli Oldu.

 

6/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 4447 sayılı Kanunun Geçici 21. maddesiyle, aynı Kanunun Geçici 19 ve Geçici 20. maddeleri kapsamında 01/01/2018 tarihinden itibaren işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle sağlanan gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan açıklamalar çok ayrıntılı ve net olduğundan, Müşavirliğimizce bu konuda ayrıca bir açıklama yapılmasına gerek duyulmamıştır.

Söz konusu Tebliğin tam metnine ilişik linkten ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımla.

 

 

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com

 

 

 

 

EK: Tebliğ Linki

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-22.htm