Sirküler

image description

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı TBMM’ye Sunuldu, işte TAM METNİ

Tarih               : 19.04.2017

Sıra No           : 2017/31

Konu              : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı TBMM’ye Sunuldu, işte TAM METNİ

 

Geçtiğimiz hafta içerisinde Sayın Başbakanımız ve Sayın Maliye Bakanımız tarafından açıklanan kesinleşmiş vergi borçlarına yeniden yapılandırma imkanı sağlayacak çalışma somutlaştı, buna ilişkin Kanun Tasarısı dün itibariyle TBMM’ye sunuldu.

 

3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla yatırımların arttırılarak kalkınmanın temin edilmesine yönelik kararlan desteklemek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkân sağlamak için özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmiş ve ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması ve vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca vergilemede öngörülebilirlik artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ise ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması için matrah artırımı imkânı getirilmiş ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hâle getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilmiştir.

 

6736 sayılı Kanun ile getirilen imkânlardan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde şartları ihlal edenlere yeniden bir hak verilmiş, ayrıca 2017 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.

 

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ülkemize verdiği sosyal ve ekonomik hasarları gidermek amacını da taşıyan 6736 sayılı Kanun, 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığından, vatandaşlarımızın bu tarihten sonraki dönemlerde kamuya olan yükümlülüklerini yerine getirememeleri sonucunda oluşan vergi, prim ve benzeri borçlarının da yapılandırılarak ödenmesine imkân sağlanması gerekliliği doğmuştur.

 

Bu Tasarı ile 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31.3.2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakları yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.

 

Yeniden yapılandırma hükümleri, esasen 1.7.2016 tarihinden sonraki dönemleri kapsamakla birlikte 6736 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni düzenlemeden yararlanma imkânı getirmektedir. Bununla birlikte 6736 sayılı Kanundan yararlanmış olan ve taksit ödemeleri devam eden borçluların anılan Kanun kapsamında yapılandırılan borçları kapsam dışında tutulmuştur.

 

Yapılandırmaya konu alacaklar; esas itibariyle 31.3.2017 tarihi dikkate alınarak belirlenmiş olup, kapsamına;

 

 1. Kurum Olarak;
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
 • Maliye Bakanlığı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • İl özel idareleri,
 • Belediyeler,
 • Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin

Kesinleşmiş alacakları,

 

 1. Kesinleşmiş Alacak Türü olarak,
 •  Vergiler,
 • Gümrük vergileri,
 • Vergi cezaları,
 • Bazı idari para cezaları,
 • Sigorta primleri,
 • Topluluk sigortası primleri,
 • Emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • Ve Bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar kapsama alınmıştır. Ayrıca, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları

girmektedir.

TBMM’ye sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın tam metni ve gerekçesi bilgi mahiyetinde ilişikte yer almaktadır. Bu Tasarıya ilişkin görüşlerimiz izleyen günlerde sirküler halinde gönderilecektir.

Saygılarımla.

 

 

                                                                                                         

 

Abdullah TOLU

 

Yeminli Mali Müşavir

 

TOLUEN YMM DENETİM VE

 

DANIŞMANLIK