Sirküler

image description

Bakanlar Kurulu, 2019 Yılı Sonuna Kadar Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerin İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere KDV’den İstisna Olarak Ve İki Kat Hızlı Amortisman Ayırmak Üzere İktisap Edebilecekleri

Tarih              : 07.05.2018

Sıra No           : 2018/23

Konu           : Bakanlar Kurulu, 2019 Yılı Sonuna Kadar Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerin İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere KDV’den İstisna Olarak Ve İki Kat Hızlı Amortisman Ayırmak Üzere İktisap Edebilecekleri Yeni Makina Ve Teçhizatları Belirledi.

Bilindiği üzere, 7103 sayılı Kanunla 01.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere ;

- KDV Kanununa eklenen geçici 39. Madde ile, 2019 yılı sonuna kadar sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna tutulmuş,

- Vergi Usul Kanununa eklenen geçici 30. Madde ile de, bunlara ilişkin iki kat hızlı amortisman uygulanmasına imkan tanınmıştır.

Anılan geçici maddeler aynen aşağıda yer almaktadır:,

 

Geçici Madde 39

17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

 

“Geçici Madde 30

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Her iki düzenlemeden de fark edileceği üzere, imalat sanayiinde kullanılmak üzere KDV istisnası kapsamında teslim edilecek ve faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle iki kat hızlı amortisman uygulanmasına imkan tanınan makina ve teçhizatları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bakanlar Kurulu da, bu yetkisini 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı 2018/11674 sayılı Kararname ile kullanarak, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30. maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39. maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizatı liste halinde belirlemiştir. Söz konusu liste aynen aşağıdadır.

 

MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ

(25.12.2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)

G.T.İ.P. NO

EŞYANIN TANIMI

8402.19.10.00.00

Alev borulu kazanlar

8402.19.90.00.11

Duman borulu kazanlar

8402.19.90.00.19

Diğerleri

8402.20.00.00.00

Kızgın su kazanları

8402.90.00.10.11

Ondüle külhanlar

8402.90.00.90.12

Buhar domları

8403.10.10.00.00

Dökme demirden olanlar

8403.10.90.00.00

Diğerleri

8404.10.00.10.00

Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar

8404.10.00.90.13

Buhar ve ısı akümülatörleri

8404.10,00.90.15

Gaz tasarruf cihazları

8404.10.00.90.19

Diğerleri

8406.10.00.00.00

Deniz taşıtlarına ait türbinler

8411.12.80.90.00

Diğerleri

8411.22.20.90.00

Diğerleri

8413.19.00.20.00

Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

8413.60.31.90.19

Diğerleri

8413.81.00.00.00

Pompalar

8414.80.28.90.00

Diğerleri

8414.80.75.90.00

Diğerleri

8416.10.10.00.00

Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar

8416.10.90.00.00

Diğerleri

8416.20.10.00,00

Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)

8416.20.20.00.11

Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri

8416.20.20.00.19

Diğerleri

8416.20.80.00.11

Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri

8416.20.80.00.19

Diğerleri

8416.30.00.00.00

Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil)

8417.20.90.00,00

Diğerleri

8417.80,50.00.00

Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar

8418.69.00.91.00

Komple soğutma tesisleri

8418.69.00.99.19

Diğerleri

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.12

Güneş enerjili su ısıtıcıları

8419.19.00.00.19

Diğerleri

8419.20.00.00.19

Diğer sterilizatörler

8419.50,20.00.00

Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri

8419.50.80.00.00

Diğerleri

8419.81.20.00.19

Diğerleri

8419.81.80.00.00

Diğerleri

8419.89.98.90.12

Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar

8421.11.00.00.00

Krema ayırıcılar (ekremözler)

8421.21.00.00.00

Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar

8421.39.15.00.00

Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar

8421.99.90.00.19

Diğerleri

8422.30.00.00.00

Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar

8422.40.00.00.00

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

8423.30.90.10.00

Basküller

8426.11.00.00.00

Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri

8426.12,00.10.00

Hareketli kaldırma çerçeveleri

8426.19.00.00.11

Gantri vinçler

8426.19.00.00.12

Köprü vinçler

8426.19.00.00.13

Raylı taşıyıcı vinçler

8426.19.00.00.19

Diğerleri

8426.91.90.00.00

Diğerleri

8428.10.20.90.11

İnsan taşımaya mahsus olanlar

8428.10.20.90.12

Yük taşımaya mahsus olanlar

8428.10.20.90.19

Diğerleri

8428.10.80.90.00

Diğerleri

8428.39.90.90.00

Diğerleri

8428.40.00.00.00

Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

8428.90.79.00.00

Diğerleri

8428.90.90.90.00

Diğerleri

8429.19.00.00.11

Buldozerler

8429.20.00.00.12

Toprağın tesviyesine mahsus makinalar

8429.30.00.00.00

Skreyperler

8429.51.10.90.19

Diğerleri

8429.51.99.90.19

Diğerleri

8429.52.10.00.00

Paletli ekskavatörler

8429.59.00.10.11

Beko loder

8429.59.00.10.19

Diğerleri

8430.31.00.00.00

Kendinden hareketli olanlar

8430.39.00.00.00

Diğerleri

8430.61.00.00.11

İtilen ve çekilen yol silindirleri

8434.10.00.00.00

Süt sağma makinaları

8434.20.00.00.19

Diğerleri

8436.10.00.00.00

Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar

8436.21.00.00,12

Civciv büyütme makina ve cihazları

8436.29.00.00.12

Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç)

8436,29.00,00.13

Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar

8436.29.00.00.19

Diğerleri

8437.10.00.00.00

Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar

8437.80.00.10,11

Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8437.80,00,10.12

Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8437.80,00.10.19

Diğerleri

8437.80.00.90.00

Diğerleri

8438.10.10.00.00

Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar

8438.20.00.00,00

Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar

8438,60.00.00.13

Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar

8438.80,10.10.00

Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina

8438.80.91.00,00

İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar

8441.20.00.00.19

Diğerleri

8442.30.00.90.12

Yazı program matrisleri

8445.19.00.10.00

Saw -gin çırçır makinaları

8447,11.00.00.11

Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları

8447.20.20.00.13

Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları

8447.20.20.00.14

Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları

8447.90.00.00.12

Şerit ve kaytan yapan makinalar

8451.29.00.00.00

Diğerleri

8451.30.00.00.00

Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

8451.40.00.00.11

Sanayide kullanılan yıkama makinaları

8451.40.00.00.13

Boyama makinaları

8451.80.80.00.00

Diğerleri

8453.10,00.00.00

Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8455.10.00.00.00

Boru imaline mahsus hadde makinaları

8455.21.00.00.12

Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları

8456.11.90.10.00

Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.19.20.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.90.10.00

Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.90.20.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.40.00.00.00

Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar

8456.90.00.10.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8457.20.00.00.00

Tek istasyonlu tezgahlar

8457.30.90.00.00

Diğerleri

8458.11.80.00.11

Alın torna tezgahları

8458.11.80.00.12

Bandaj torna tezgahları

8458.11.80.00.13

Eksantrik torna tezgahları

8458.11.80.00.16

Torna otomatları (takım devri hareketi ile)

8460.90.00.00.11

Rektifiye tezgahları

8461.50.11.00.00

Testeresi daire şeklinde olanlar

8461,50.19.00.00

Diğerleri

8461.50.90.00.00

Dilme tezgahları

8462.10.90.00.19

Diğerleri

8462.21.10.00.00

Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar

8462.29.91.00.00

Hidrolik

8462.29.98.00.00

Diğerleri

8462.31.00.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.10.00,11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.10.00,19

Diğerleri

8462.39.91.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.91.00.12

Presler

8462.39,99.00.11

Makasla kesme tezgahlan

8462.39.99.00.12

Presler

8462.41.90.00.11

Zımbalı kesme tezgahları

8462.49,10,00.12

Presler

8462.49.90,00,11

Zımbalı kesme makinaları

8462,49.90.00.19

Diğerleri

8462.91.80.10.00

Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler

8462.91.80.90.00

Diğerleri

8464.10.00.00.00

Testere makinaları

8464.20.80.00.00

Diğerleri

8464.90.00.00.00

Diğerleri

8465.10.10.00.00

Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar

8465.91.20.00.00

Dairevi testereler

8465.92.00.00.12

Freze makinaları

8465.93.00.00.11

Taşlama makinaları

8465.93.00.00.13

Parlatma makinaları

8465.94.00.00.00

Bükme veya birleştirme makinaları

8465.99.00.00.11

Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar

8465,99.00.00.19

Diğerleri

8468.20.00.00.11

Termoplastik maddeler için kaynak cihazları

8474.10,00.10.00

Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar

8474.10.00.90.00

Diğerleri

8474.20.00.10.00

Taş kırma makinaları

8474.20.00.90.00

Diğerleri

8474.31.00.00.00

Beton veya harç karıştırıcılar

8474.32.00.00.00

Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar

8474.39.00.00.00

Diğerleri

8474.80.10.00.00

Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar

8474.80.90.00.11

Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası)

8474.80.90.00.12

Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar

8474,80.90,00.13

Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar

8474.80.90.00.19

Diğerleri

8477.20,00,00.00

Ekstrüzyon makinaları

8477.51.00.00.12

Sırt kaplamasına mahsus makinalar

8477.80.95.00.00

Kesme, yarma ve soyma makinaları

8477.80.99.00,11

Üç boyutlu (3D) yazıcılar

8477.80,99.00,19

Diğerleri

8479.82.00.00.00

Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, sübye hale getirme makinaları

8479.89.97.90.00

Diğerleri

8480.71.00.00,00

Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar

8480.79.00.00,00

Diğerleri

8501.33.00.43.00

Çıkış gücü 100 kW,ı geçenler

8501.40.80.13.00

Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler

8501.52.20.90,00

Diğerleri

8501.52.30.90.00

Diğerleri

8502.11.80.90.00

Diğerleri

8502.12.00.23.00

Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler

8502.13.20,90.00

Diğerleri

8502.13.40.90.00

Diğerleri

8502.20.40.30.00

Çıkış gücü 100 kVA. olanlar

8504.21.00,00.00

Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.10.00,00

Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.90.10.00

35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar

8504.22.90.20.00

35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.90.90.00

Diğerleri

8504.23.00.00.11

Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler

8504.23.00.00.19

Diğerleri

8504.31.21.00.00

Gerilim transformatörler

8504.31.80.90.19

Diğerleri

8504.32.00.80.00

Diğerleri

8504.33,00.00.00

Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler

8504.34.00.00.00

Gücü 500 kVA.yı geçenler

8504.40.90.90.11

Kesintisiz güç kaynakları

8504.40.90.90.19

Diğerleri

8507.10.20.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

8514.10.10.00.00

Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar

8514.20.10.00.12

Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar

8515.80.90.90.00

Diğerleri

Saygılarımla.

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com