Sirküler

image description

% 75’lik Kurumlar Vergisi Taşınmaz Kazancı İstisnasında Artık Son Günler. İstisna Oranı 2018 Yılı Başından İtibaren % 50’Ye Düşüyor.

 

 

Tarih          :  03.11.2017

Sıra No      :  2017/59

Konu          :  % 75’lik Kurumlar Vergisi Taşınmaz Kazancı İstisnasında Artık Son Günler. İstisna Oranı 2018 Yılı Başından İtibaren % 50’Ye Düşüyor.

Bilindiği üzere, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.  Bu istisnanın amacı; kurumların sermaye yapılarının güçlendirilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi ve bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlamak ve işletmelerin finansal bünyelerini güçlendirmektir.

Ancak istisnadan yararlanılabilmesi için, bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yani istisna şarta bağlı bir istisna, yararlanma sınırsız değil. Bu şartları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazların en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu değerlere iki tam yıl süreyle bilfiil sahip olması gerekmektedir.

- Taşınmaz satışında kazanç, satış işlemi ile birlikte doğacağından, satış işlemi ister peşin isterse vadeli olarak yapılmış olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. Ancak, satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

- Satıştan elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan kısmının pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen yılın sonuna kadar söz konusu fon hesabında tutulması gerekmektedir. Fon hesabına alınma işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir.

- Satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gereken kazançların, beş yıl içinde fon hesabından başka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmenin tasfiyeye girmesi halinde, bu işlemlere tabi tutulan kazanç kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır

- Taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. Faaliyet konusu taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmemektedir.

Örneğin, (A) A.Ş.nin fabrika binası satışından elde ettiği kazanç 10 Milyon TL. olup, yararlanacağı istisna tutarı (10 Milyon TL x % 75=) 7,5 Milyon TL.dir. İstisna nedeniyle sağladığı avantaj (7,5 Milyon TL. x % 20=) 1,5 Milyon TL.

Torba Yasa İle İstisna Oranı % 75’den % 50’Ye İndiriliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen ve Genel Kurul’da 7 Kasım’da görüşülmesini beklediğimiz Torba Yasa Tasarısı’nın 91. Maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi öngörülmektedir:

“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı.”

İncelenmesinden de fark edileceği üzere, taşınmaz satışından doğan kazançlardaki kurumlar vergisi istisnasının oranı, % 75’den % 50’ye düşürülmektedir. Kısa süre içerisinde yasalaşmasını beklediğimiz bu düzenleme, en başından beri daha çok üretim ve imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yararlandığı söz konusu istisnanın cazibesini azaltacak niteliktedir. Gayrimenkul ya da inşaat şirketleri bu istisnadan zaten yararlanamadıklarından, onları etkileyen bir durum söz konusu değil.

Yukarıda yer alan örnekten hareket ettiğimizde, tasarının yasalaşması halinde istisna kazanç tutarı 5 Milyon TL.ye düşmekte, istisna nedeniyle sağlanacak vergi avantajı da buna paralel olarak (5 Milyon TL. x % 20=) 1 Milyon TL.ye düşmektedir. Yani, istisnadan yararlanan şirket, değişiklikten önceki düzenlemeye göre 500 Bin TL. fazla vergi ödeyecek.

İstisna Oranını % 75’den % 50’Ye Düşüren Düzenleme 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giriyor!

Torba Yasa Tasarısı’nın 129/b Maddesinde, kurumlar vergisi istisna oranını % 75’den % 50’ye düşüren düzenlemenin, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yani, 2018 hesap döneminin başından itibaren yapılacak taşınmaz satışlarından doğan kazancın % 75’i değil, % 50’si kurumlar vergisinden istisna olacak. Yeni düzenlemenin 2017 yılını kapsaması şu an için söz konusu değil. Kaldı ki, aksi de düşünülemez zaten, çünkü aksine bir düşünce hukuka aykırı olur. Genel Kurul görüşmeleri sırasında da, bu konuda bir değişiklik yapılmasını beklemiyoruz.

İstisnadan Yararlanma Hakkı Olanlar, Taşınmazlarını 2017 Yılı Sonuna Kadar Satıp % 75’lik İstisnadan Yararlanabilirler.

İstisna oranını % 75’den % 50’ye düşüren yeni düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, yeni düzenleme 2017 yılı sonuna kadar satılan taşınmazlar için uygulanmayacak. % 75’lik istisna oranından faydalanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmasında fayda var.

% 100 Olarak Uygulanan KDV İstisnasında Bir Değişiklik Yok! Uygulama Aynen Devam

Söz konusu taşınmaz satışlarında kurumlar vergisi istisnasının dışında KDV istisnası da var. KDV Kanununun 17/4-r maddesinde yer alan düzenlemeye göre, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri (istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazlar istisna kapsamı dışındadır.) KDV’den istisnadır. Torba Yasa Tasarısı’nda, KDV istisnasına yönelik bir değişiklik ya da sınırlama söz konusu değil.

Saygılarımla.

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

 

http://www.toluenymm.com