Sirküler

image description

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Yayınlanarak yürürlüğe girdi. İŞTE DETAYLAR

Tarih          : 02.06.2017

Sıra No      : 2017/40

Konu         : 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Yayınlanarak yürürlüğe girdi. İŞTE DETAYLAR

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ülkemize verdiği sosyal ve ekonomik hasarları gidermeye ve devam eden ekonomik darbe sürecinden çıkmaya dönük adımlar her alanda olduğu gibi, başta vergi olmak üzere tüm kamu alacaklarının tahsilinde de atılmaktadır. Bu amaçla, darbe girişiminin hemen arkasında çıkarılan 6736 sayılı  Kanun ile, kesinleşmiş ancak ödenmemiş kamu alacaklarının büyük bir kısmı, borçlulara ciddi avantajlar sağlanarak  yeniden yapılandırılmıştır.

Ancak, 6736 sayılı Kanun, 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığından, vatandaşlarımızın bu tarihten sonraki dönemlerde kamuya olan yükümlülüklerini yerine getirememeleri sonucunda oluşan vergi, prim ve benzeri borçlarının da yapılandırılarak ödenmesine imkân sağlanması gerekliliği doğmuştur.

Bu çerçevede ihdas edilen 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle  Bazı  Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlananarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

1) 7020 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanununun Kapsamı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunu, bir önceki yıl çıkarılan 6736 sayılı Kanundan ayıran en temel özellik,  7020 sayılı Kanunda sadece kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin olmasıdır. Beklentilerin aksine 7020 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanununda, bir önceki yapılandırma kanunu olan 6736 sayılı Kanunda yer alan;

- İhtilaflı alacakların tasfiyesi,

- Matrah ve vergi artırımı,

- Kasa, ortaklar cari hesabı ve diğer hesaplar ile stok düzeltmeleri,

- Varlık Barışı uygulaması

 

düzenlemeleri yer almamaktadır. Yani, daha sınırlı bir yapılandırma kanunu ile karşı karşıyayız.

 

7020 sayılı Yapılandırma Kanunu’nda,

 

- Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,

- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları(idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç),

- Belediyelerin; vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları, su abonelerinden olan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, Büyükşehir belediyelerinin   katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

- Bu Kanunda belirtilen diğer alacakların

yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

2) Hangi Vergi, Vergi Cezaları, Gecikme Faizleri İle Gecikme Zamları Yapılandırma Kapsamında?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından,

- 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından,

kesinleşmiş olup, bu Kanunun yayımı tarihi olan 27 MAYIS 2017 itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar bu yeni yapılandırma kapsamında bulunuyor.

3) Hangi Vergiler Yapılandırma Kapsamında Değil?

Kanuni düzenlemeye göre,

- Gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi,

-  2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksidi,

- 2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti

yapılandırma kapsamına girmemektedir.

4) Yapılandırma İçin Hangi Şartlar Aranılıyor?  

Kanun kapsamında alacakların yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacakların;

- Kanunun 1. maddesinde belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması,

- “Kesinleşmiş alacak” olması,

- Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması (Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bendinde vadesi 31/3/2017 tarihi ve öncesi olarak belirlenen alacaklar için bu tarih ve öncesinin esas alınması),

şarttır.

Buna göre, bir alacağın 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için yukarıda sayılan bu üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir.

5) Yapılandırılacak  ve Ödenecek Tutarın Tespiti ve Hesaplanması

27 MAYIS 2017 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihi olan 27 MAYIS 2017 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayım tarihi olan 27 MAYIS 2017’den önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu çerçevede ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;

- vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine,


- Daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması hâlinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi

yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
Yİ-ÜFE tutarı, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır. Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde vergi aslına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

 

• Vergi/Gümrük vergisi asıllarının tamamı

 

 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) % 50’si

 

• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının             %  50’si

 

• Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar.

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların (vergi ziyaı) ya da idari para cezalarının tamamı

 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si

 

 

• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si

 

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı.

 

6) Yapılandırma Başvurusu Nereye ve Nasıl Nasıl Yapılacak?

7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ilgili maddelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2017 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunması şartı getirilmiştir.

Buna göre, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuru yapabileceklerdir. Bu takdirde, ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan verilebilecektir.

7) Hesaplanan Tutarların Ödenmesi

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir.

a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden (27 Mayıs 2017) ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır. 

b) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçlular başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

c) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar; 

1) 6 eşit taksit için (1,045),

2) 9 eşit taksit için (1,083),

3) 12 eşit taksit için (1,105), 

4) 18 eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine borçlu olanların Kanunun 2 nci maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri hâlinde, 30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2017 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Kanunun 3. maddesi hükmü ile azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunmaktadır.

Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacaktır.

Öte yandan, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı bu konudaki Tebliği hazırlayarak Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa göndermiş olup, söz konusu Tebliğ Taslağı’nın tam metni için TIKLAYINIZ

 

Saygılarımla.

 

                                                          

 

Abdullah TOLU

 

Yeminli Mali Müşavir

 

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK