Sirküler

image description

31.12.2017 Tarihi İtibariyle Her Bir Vergi Dairesine 250.000 TL Ve Bu Miktarı Aşan Miktarda Borcu Olup, 30.06.2018 İtibariyle Bu Borçlarını Ödememiş Olan Borçlular Kamuoyuna İlan Edilecek

SİRKÜLER

 

 

Tarih               : 09.07.2018

Sıra No           : 2018/33

Konu          : 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Her Bir Vergi Dairesine 250.000 TL Ve Bu Miktarı Aşan Miktarda Borcu Olup, 30.06.2018 İtibariyle Bu Borçlarını Ödememiş Olan Borçlular Kamuoyuna İlan Edilecek

9/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 501 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların 2018 yılında kamuoyuna nasıl ve ne şekilde ilan edileceğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, ilan edilecek (açıklanacak) borç miktarı önceki yıl olduğu gibi 250.000 TL olarak belirlenmiştir.

501 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalara göre;

- 2018 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 17/8/2018 ile 17/9/2018 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 24/9/2018 ile 9/10/2018 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılması,

- Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

- Yapılacak açıklamada, 31/12/2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2017-31/5/2018 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması

gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu Tebliğ ile, açıklama diğer bir ifadeyle ilan edilecek borçlar kapsamına;

- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5. maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

- 5216 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 167. maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

- 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2. maddesine göre taksitlendirilen,

- 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,

- 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73. maddesine göre yapılandırılması devam eden,

- 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan,

- 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,

- 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılması devam eden (Kanunun 5. maddesi kapsamındakiler dahil),

- 11/5/2018 tarihli 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılan (Kanunun 11. maddesi kapsamındakiler dahil),

borçların alınmaması uygun görülmüştür.

Söz konusu Tebliğin tam metnine ilişik linkten ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımla.

 

 

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com

 

 

 

 

EK: Tebliğ Linki

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709-5.htm