Sirküler

image description

% 18 KDV’ye Tabi Konutlarda KDV Geçici Olarak % 8’e, Konut ve İşyerlerinin Tapu Harcı Oranı da Yine Geçici Olarak binde 20’den binde 15’e İndirildi.

Tarih              : 07.05.2018

Sıra No           : 2018/21

Konu           : % 18 KDV’ye Tabi Konutlarda KDV Geçici Olarak % 8’e, Konut ve İşyerlerinin Tapu Harcı Oranı da Yine Geçici Olarak binde 20’den binde 15’e İndirildi.

 

5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararname ile, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere,

- % 18 KDV’ye tabi konut satışlarında KDV oranı % 8’e,

- Konut ve iş yerlerinin (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) tapuya tescil işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınmakta olan tapu harcı da binde 20’den binde 15’e

düşürüldü. Her iki düzenleme de, 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yapılan bu düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

1) % 18 KDVye Tabi Konut Teslimlerinde KDV Oranı 5 Mayıs 2018 - 31 Ekim 2018 Tarihleri arasında Uygulanmak Üzere % 8e İndirildi

a) Kararnameyle Yapılan Düzenleme

Söz konusu Kararnamenin 6. Maddesi ile,  24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 2. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Yapılan bu düzenleme, Kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlandığı 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

b) Hangi Konutlarda KDV Oranı İndirildi?

Yukarıda (a) maddesinde yer alan düzenleme ile;

ba- Net alanı 150 m2 ve üzerindeki konutlar,

bb- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerlerde bulunan net alanı 150 m2 ve üzeri konutlar,

bc- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri

- 1.000 (bin) Türk Lirası ve üzerinde olan net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlar (Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projeleri kapsamındaki),

- 2.000 (İki bin) Türk Lirasının üzerinde olan konutlarda (Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projeleri kapsamındaki)

uygulanmakta olan KDV oranı, 5 Mayıs - 31 EKİM  2018 (bu tarih dahil) arasında uygulanmak üzere % 18den % 8e düşürülmüştür.

c) Teslimi 31 Ekim 2018 Tarihinden Sonra Yapılacak Olmakla Beraber, İnşaatı Henüz Devam Eden Konutlar İçin 5 Mayıs – 31 Ekim 2018 Tarihleri Arasında Fatura Düzenlenerek % 8 KDV Oranı Avantajından Yararlanılabilir Mi?

Evet, Yararlanılabilir. 

Müteahhit ve inşaat şirketleri 31 EKİM 2018 tarihinden sonra teslim edecekleri ancak henüz inşaatına devam ettikleri % 18 KDV oranına tabi konutları, inşaat devam etmesine ve konutların teslimini 31 EKİM 2018 tarihinden sonra yapacak olmalarına rağmen, 5 MAYIS - 31 EKİM 2018 tarihleri arasında faturasını düzenleyerek % 8 KDV uygulamasından yararlanabileceklerdir. Bu konuda gerek KDV Kanunu’nda ve gerekse 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararnamede engelleyici herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki, KDV Kanununun 10/b maddesi bu şekilde fatura düzenlenmesine imkan vermektedir.

KDV Kanununun 10. maddesinin (b) bendinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği özel olarak hükme bağlanmıştır. Yani, malın teslimi veya hizmetin ifasından önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV'nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, inşaat devam ederken yapılan konut satışlarında faturanın, 

- Alıcılara konutun fiilen teslim edildiği veya 

- İskan ruhsatının alındığı veya 

- Kat mülkiyetine geçildiği 

tarihlerden en önce olanının gerçekleştiği tarihte düzenlenmesi gerekmektedir.

Genel prensip bu olmakla beraber, faturanın KDV Kanununun 10/b maddesine göre inşaatın devamı sırasında düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı dikkate alınarak KDV hesaplanması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, faturanın konut tesliminden önce düzenlendiği bu gibi durumlarda, faturanın düzenlendiği tarih ile konutun teslim edildiği tarihteki KDV oranlarında bir değişiklik olduğu takdirde, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranının esas alınacak, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV'de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılması söz konusu olmayacaktır.

Maliye Bakanlığı yayımladığı 11 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 9. maddesi ile, KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (III/B-2.1.1.) bölümünün sonuna konu ile ilgili olmak üzere aşağıdaki paragrafları eklemiştir:

"3065 sayılı Kanunun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden bu faturada gösterilen KDV'nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan KDV'de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır."

d) % 18 KDV Oranına Tabi Olduğu Halde 5 Mayıs 2018 – 31 Ekim 2018 Tarihleri Arasında Bu Kararname Kapsamında % 8 KDV Hesaplanarak Faturası Düzenlenen Konutlar İçin KDV İadesi Talep Edilebilir Mi?

5 Mayıs 2018 – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında geçerli olan bu geçici uygulama kapsamında % 8 KDV hesaplanarak satılan konutlar nedeniyle KDV Kanununun 29/2. Maddesine göre KDV iadesi talebinde bulunulabilecektir. Kararnamede, iadeyi engelleyen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

e) Dükkan, Ofis Gibi İş Yerlerinin KDV Oranında Bir Değişiklik Yapıldı Mı?

Yapılan düzenleme, sadece konut teslimlerindeki KDV oranının % 18’den % 8’e düşürülmesinden ibarettir. Bunun dışındaki taşınmaz teslimlerinin tabi oldukları KDV oranında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Yani, yapı ruhsatında dükkan, ofis, büro, apart ünite ve benzeri olarak tanımlanan iş yerlerinin tabi olduğu KDV oranlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

Aslında inşaat sektörünün en önemli problemlerinden birisi de; dükkan, ofis, büro, apart ünite ve benzeri olarak tanımlanan iş yeri stoklarının giderek artmasıdır. Sektörün talebi; bu teslimlerdeki KDV oranının % 18’den % 8’e indirilmesi ve KDV oranlarında geçici indirimlerden ziyade kalıcı bir indirime gidilmesidir.

2) Konut ve İşyerlerinde (Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Olanlar Dahil) Tapu Harcı, 5 Mayıs 2018 - 31 Ekim 2018 Tarihleri Arasında Uygulanmak Üzere Binde 20’den Binde 15’e İndirildi. Yani, Konut ve İşyerlerinin Tapu Harcında % 25 İndirim Yapıldı

a) Kararnameyle Yapılan Düzenleme

Söz konusu Kararnamenin 5. Maddesi ile, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

Yapılan bu düzenleme, Kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlandığı 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

b) Konut ve İşyerlerinde (Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Olanlar Dahil) Tapu Harcı, 5 Mayıs 2018 - 31 Ekim 2018 Tarihleri Arasında Uygulanmak Üzere Binde 20’den Binde 15’e İndirildi.

Kararname ile, sadece konut ve işyerlerinin tapu işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınmakta olan tapu harcı binde 20’den binde 15’e indirilmiştir.

Konut ve işyerleri dışındaki arsa, arazi vb. taşınmazların tapu harçlarında bir indirim söz konusu değildir.

 

Saygılarımla.

 

 

 

 

 

 

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

http://www.toluenymm.com