top of page

Yurtiçi ve Yurtdışı Varlık Barışı’nda Süre 6 Ay Uzadı, Son Tarih 30 Haziran 2020

Bilindiği üzere, Varlık Barışı uygulaması, Gelir Vergisi Kanununa 7186 sayılı Kanunla eklenen ve 19.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren geçici 90. Maddede düzenlenmiştir.

Madde hükmüne göre,

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 31/12/2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak % 1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir.

- Beyan edilen söz konusu varlıklar, 31/12/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

- Bu madde kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

- Bu madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.

- Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Konu ile ilgili usul ve esaslar ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Yararlananlara son derece önemli avantajlar sağlayan bu varlık barışı düzenlemesi, bir uzatma yapılmadığı takdirde 31 Aralık 2019 tarihinde sona eriyordu. Ancak, bu süreyi 6 ay’a kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili bulunmaktaydı.

Gerek Ülkemize gerekse yararlananlara faydalı olan bu uygulamanın süresi, 30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6 ay uzatılmıştır. Buna göre, Varlık Barışı uygulaması 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-2.pdf

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page