top of page

Yatırım Harcamalarına Sağlanan İlave Teşviklerin Süresi Uzatıldı

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırım Harcamalarına Sağlanan İlave Teşviklerin Süresi Uzatıldı5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9. Maddesinde; mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "% 55", "% 65" ve "% 90" şeklinde yer alan kanuni oranların sırasıyla "% 70", "% 80" ve "% 100" şeklinde ve (c) bendinde "% 50" şeklinde yer alan kanuni oranın ise "%100" şeklinde uygulanacağı, Cumhurbaşkanının birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, imalat sanayiine yönelik olarak 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan yatırım harcamaları ilave teşvikler sağlanmıştır. Buna göre anılan yıllarda yapılan yatırım harcamaları için;

- Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,

- Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında,

- Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oran yüzde yüz

olmak üzere uygulanmaktadır.

Bu defa, söz konusu Geçici 9. maddenin verdiği yetkiye istinaden çıkarılan ve 30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım harcamalarına ilişkin olarak indirimli kurumlar vergisi kapsamında yatırım katkı oranları ve yatırıma katkı tutarlarının kullanımı yönünden sağlanan avantajların 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da uygulanmasına karar verilmiştir.

Yapılacak yatırım harcamaları için getirilen bu teşviklerden yararlanılabilmesi için yatırım teşvik belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik revize işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu Karar hükümleri, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kararın tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-4.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page