top of page

Taşınmaz Ticareti Faaliyetinde Bulunan Şirketler

SİRKÜLER

Tarih : 07.03.2015

Sıra No: 2015/05

Konu : Taşınmaz Ticareti Faaliyetinde Bulunan Şirketlerin Sat-Geri Kirala-Satın Al'a Yönelik Olarak KDV Kanununun 17/4-y Maddesinde Yer Alan KDV İstisnasından Faydalanıp Faydalanmayacakları.

1) Genel Olarak KDV İstisnası

Bilindiği üzere, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunla KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına eklenen hükümlerle “Sat-Geri Kirala-Satın Al” olarak tanımlanan finansal kiralama işlemleri vergiden istisna tutulmuştur.

“Sat-Geri Kirala-Satın Al” olarak tanımlanan finansal kiralama işlemlerine yönelik KDV istisnası, KDV Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına 6495 sayılı Kanunla eklenen (y) bendinde düzenlenmiştir. Söz konusu bent hükmü aşağıdadır:

“y) 21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri.”

Söz konusu Kanunun düzenlenme gerekçesi ise,

“Madde 28- 6361 sayılı Kanun ile Finansal Kiralama Şirketlerinin satıp geri kiralama işlemlerini yapabilmesine olanak sağlanmıştır. Bu kapsamda, Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen bent ile finansal kiralama şirketlerinin bizzat kiracıdan satın alıp geriye kiraladığı taşınmazların mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.”

şeklinde açıklanmıştır.

Konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (II/F-4.21) bölümünde;

" 3065 sayılı Kanunun (17/4-y) maddesine göre, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geri kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemi KDV’den istisna edilmiştir.

Buna göre, finansal kiralama şirketlerinin 6361 sayılı Kanun kapsamında, bir taşınmazı sahibinden satın alıp bizzat sahibine geri kiralaması işlemine, söz konusu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile KDV istisnası uygulanır.

İstisna, kiralamaya konu taşınmazların satın alınması,  satan kişilere kiralanması ve tekrar kiralayana satılması ve devri işlemlerinde uygulanacak olup, aynı sözleşme kapsamındaki işlemlerin ayrıştırılarak farklı uygulamalara tabi tutulması mümkün değildir.

Söz konusu istisna kısmi istisna kapsamında olup, finansal kiralama şirketine satılan taşınmazların iktisabında yüklenilen KDV’nin,3065 sayılı Kanunun (30/a) maddesine göre düzeltilmesi gerekir."

Buna göre, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşuluyla,

- Taşınmazın finansal kiralama şirketine satışı,

- Taşınmazın finansal kiralama şirketince tekrar satan kişilere kiralanması,

- Taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda finansal kiralama şirketince tekrar devralındığı kişilere (kiracıya) devri işlemleri

KDV’den istisnadır.

Öte yandan, anılan istisna düzenlemesi kısmi istisna niteliğinde bulunduğundan, taşınmazını 6361 sayılı Kanun kapsamında finansal kiralama şirketine bu yöntemle satan şirketlerin bu satışı KDV Kanununun 17/4-y maddesine göre KDV’den istisna olduğundan, bu taşınmazın alımı veya inşası nedeniyle yüklenilen KDV’lerin Kanun’un 30/a maddesine göre indirim konusu yapılmaması, indirilmiş ise indirilen KDV’lerin ilgili dönem beyannamesinde hesaplanan KDV’ye ilave edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Bu şekilde düzeltilen KDV’nin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı konusu ise, KVK’nın 5/3. maddesi hükmü çerçevesinde tartışmalıdır. Bize göre, belirtilen şekilde düzeltilen KDV, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir.

2) Taşınmaz Ticareti Faaliyetinde Bulunan Şirketler "Sat-Geri Kirala-Satın Al"a Yönelik KDV İstisnasından Faydalanabilir Mi?

KDV Kanununun 17/4-y maddesinin incelenmesinden de fark edileceği üzere madde hükmünde, taşınmaz ticareti ile uğraşan kurumların bu istisnadan faydalanamayacaklarına ilişkin bir ifade veya düzenleme bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, taşınmaz ticareti ile uğraşan şirketlerinde 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bir finansal kiralama şirketi ile bir taşınmazın satılıp geri kiralanması (sat-geri kirala) hususunda akdedilmiş  bir finansal kiralama sözleşmesi yapılması kaydıyla, KDV Kanununun 17/4-y maddesindeki istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, taşınmaz ticareti ile uğraşılması bu istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Nitekim, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgenin tam metni aşağıdadır:

"T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.17-1421

23/05/2014

Konu

:

Taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan şirketlerin KDV Kanununun 17/4-y maddesinden yararlanıp yararlanamayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gayrimenkul ticareti alanında faaliyet gösteren şirketinizin KDV Kanununun 17/4-y maddesi kapsamında yer alan  istisna hükmünden faydalanıp faydalanamayacağı hususunda  Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 17/4-y maddesine göre; 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri KDV'den müstesnadır.

            Buna göre, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bir finansal kiralama şirketi ile şirketinize ait bir taşınmazın satılıp geri kiralanması (sat-geri kirala) hususunda akdedilmiş  bir finansal kiralama sözleşmesi yapılması kaydıyla, KDV Kanununun 17/4-y maddesindeki istisna hükmünden yararlanılması mümkün bulunmakta olup,  şirketinizin taşınmaz ticareti ile uğraşması bu istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmemektedir."

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page