top of page

Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Uzatıldı

Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina Ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

Bilindiği üzere, KDV Kanununun geçici 39. Maddesi ile; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar KDV’den istisna tutulmuştu.

24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kanunun 8. maddesi ile,

- Söz konusu geçici 39. Maddede yer alan KDV istisnasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmış,

- Maddenin

“İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Şeklindeki dördüncü fıkrası,

“İmalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Şeklinde düzenlenmiştir.

İncelenmesinden de fark edileceği üzere, yapılan bu değişikliklerle, bir yandan istisnanın süresi 31/12/2019 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar uzatılırken, bir yandan da Cumhurbaşkanı’na bu istisna uygulamasının süresini iki yıla kadar uzatabilme hususunda yetki verilmiştir.

Son derece faydalı sonuçlar alınan bu istisna uygulamasında yapılan değişiklikler, sadece bunlardan ibarettir.

Öte yandan istisna uygulaması ile ilgili olarak 18 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de gerekli açıklamalar yer almaktadır.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page