top of page

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyanname (MPHB) Düzenlenmesi

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyanname (MPHB) Düzenlenmesi ve İlave Şifre Alınarak 1003B Beyanname Kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında

18.02.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygulaması başlatılmıştır.

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması uygulamasına geçiş süreleri,

· Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017

· Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018

· Diğer mükellefler için 1/1/2020

tarihi itibariyle uygulama kapsamına girmiştir.

1 seri no.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB)Tebliğin de yapılan düzenlemelere göre,

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,

içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Özel bina inşaat ve ihale konusu işlerde ilişik kesme için cari ayda MPHB verilebilir mi?

Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilir. Aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, söz konusu işlemlere münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

Özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile ilgili olarak ilişik kesme durumunda uygulama örneği aşağıdaki gibidir.

ABC İnş. A.Ş.’nin üç işyerine ait devam etmekte olan ihaleli işine ait Ankara Şantiyesi işi 08.03.2020 tarihinde sona ermiş olacağını varsayarak 09.03.2020 günü aşağıdaki şekilde bildirgeleri vererek ilişik kesmek için gerekli bildirimleri ve ödemelerini yapması gerekmektedir.

1-Şubat /2020 dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde başka işyeri SGK prim bildirimleri olması ve vergi kesintileri olmasından dolayı, yalnızca ilişik kesilecek olan Ankara şantiyesine ait SGK Bildirimleri kısmı doldurularak, 09.03.2020 tarihinde MPHBverilecektir.

2- Mart/2020 dönemine ilişkin olarak 8 günü kapsayacak şekilde Ankara Şantiyesine ait yalnızca SGK Bildirimleri kısmı doldurularak Mart/2020 dönemine ilişkin 09.03.2020 tarihinde kıst beyanname verilecektir. Oluşan tahakkuklarla Ankara Şantiyesine ait borçlar ödenerek ilişik kesilecektir.

3- Şubat /2020 dönemine ait MPHB’de, daha önce ilişik kesmek için verilen Ankara Şantiyesi haricinde ki diğer işyerlerine ait sigorta primi ve vergi kesintileri kısmı doldurularak 23.03.2020 tarihine kadar düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

4- Mart/2020 dönemine ait olarak Ankara Şantiyesine ait sigorta primi bildirimi verildiği için, haricindeki işyerlerine ait sigorta primi ve vergi kesintileri dahil edilerek, 23.04.2020 tarihine düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Üçer aylık verilen muhtasar beyannamelerin aylık olarak verilmesi

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, çalıştırdıkları personele ait sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını MPHB ile aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak vergi kesintilerine ilişkin bildirimleri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.

Dileyen mükellef her ay verdikleri beyanname ile hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini beyan edebilirler.

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin onaylanması ve tahakkuk fişlerinin düzenlenmesi

MPHB sisteme yüklendiğinde ön kontrol yapılmakta, hata tespit edilmesi durumunda hata kaynağı ile bilirlikte sistem tarafında bildirilecektir. Beyannameyi düzenleyen tarafından hatalar düzeltilerek tekrar sisteme yükleyebilecek veya hatalar ile ilgili düzeltme yapmadan onay verebilecektir.

Bu durumda onaylanan beyannameler yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Bilgiler

· İşçi çalıştıran her mükellef aylık MPHB verecektir.

· İşçi çalıştırmayan mükellefler yine üçer aylık dönemlerde MPHB verebilir.

· Prime esas kazanç ve hizmet bilgileri, MPHB ile elektronik ortamda gönderilirken beyannameyi gönderen tarafından beyannamenin ilgili alanlarında yer alan "asıl/ek/iptal" seçeneklerinden işverenin durumuna uygun olanı her bir işyeri için sigortalı bazında belirtilecektir.

· MPHB ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir ve bunların ödemeleri ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır.

· MPHB kağıt ortamında verilemeyecektir.

· Alt işverenler, asıl işverenin Kurum işyeri sicil numarası ve kendilerine ait alt işveren kodunu yazarak çalıştırdıkları sigortalılar için MPHB vereceklerdir.

· Bildirimlerde T.C. numarası kullanılacak olup, Yabancı işçiler SGK numarası ile bildirilecektir

· SGK e-Bildirge uygulaması 2020 yılında kapatılmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ayrı şifre alınarak gönderilmesi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı13.01.2020 tarihli 122 sayılı VUK sirküsü yayınlanmıştır.

Mükellefler e-beyanname şifreleri ile, “1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nde sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile vergi kesintileri beyan edilmektedir.

Gelir İadesi Başkanlığı gelen talepler üzerine yayınlanan sirkü ile personel maaşlarının gizliliğinin korunması adına dileyen mükellefler/işverenler, 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması (EK-1 1003B MPHB Şifre Başvuru Formu) suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Ayrı şifre alan mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Merkez işyeri haricinde şubesi/şubeleri bulunan mükellefler/işverenler, şubelerine ait 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre talep etmeleri halinde şube/şubeler için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilecektir.

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için ayrı alınan şifre ile yalnızca 1003B MPHB gönderme, görüntüleme imkanı bulunmaktadır. Genel e-Beyanname şifresi ile 1003B MPHB haricindeki tüm beyannameleri gönderme ve görüntüleme yetkileri devam etmektedir.


Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

43 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page