top of page

Kira Geliri Elde Eden Gelir Vergisi Mükellefler

Kira Geliri Elde Eden Gelir Vergisi Mükelleflerinden Götürü Gider Yöntemini Seçenler, Artık Daha Fazla Gelir Vergisi Ödeyecek! Götürü Gider Oranı, 2017 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanına da uygulanmak Üzere % 25’den % 15’e İndirildi.

Bilindiği üzere, kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir:

● Götürü̈ Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

● Gerçek Gider Yöntemi

Götürü̈ gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü̈ gideri, gerçek giderlere karşılık olmak üzere kira gelirlerinden indirebilmekteydiler.

Ancak, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Torba Kanun) 14. maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.

Yapılan bu değişiklikten de anlaşılacağı üzere,

- Gayrimenkul sermaye iratlarının tespitinde uygulanmakta olan “götürü gider oranı”, % 25’den % 15’e indirilmiştir.

- Bu değişiklik 1.1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına da uygulanmak üzere 5.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 2017 ve izleyen yıllara ait gayrimenkul sermaye iratlarının tespitinde götürü gider uygulamasını tercih eden mükellefler, götürü gider oranını % 15 olarak dikkate alacaklardır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde konu ile ilgili açıklama ve aşağıda yer alan örneklere yer verilmiştir.

Örnek 1: Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bayan (A)'nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

A. Gayrisafi Hasılat13.900-TLB. Vergiden İstisna Edilen Tutar3.900-TLC. Kalan (A-B)10.000-TLD. Götürü Gider (C x % 15)1.500-TLE. Safi İrat (C-D)8.500-TL

Örnek 2: Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)'ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir. Buna göre; Bay (B)'nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

A. Gayrisafi Hasılat40.000-TLB. Vergiden İstisna Edilen Tutar-C. Kalan (A-B)40.000-TLD. Götürü Gider (C x % 15)6.000-TLE. Safi İrat (C-D)34.000-TL

Yapılan bu değişikliğin mükellefler açısından iki önemli sonucu olmuştur: Birincisi, götürü gider oranının % 25’den % 15’e indirilmesi sonucunda, kira geliri elde edenler daha az götürü gider yazabilecekler ve dolayısıyla daha fazla vergi ödeyeceklerdir. Yani yapılan düzenleme, kira geliri elde edip götürü gider yöntemini seçenlerin öncekini göre daha fazla vergi ödemelerine neden olacaktır. İkincisi ise, mükellefler aleyhine sonuçlar doğuran bu düzenlemenin “Kanunların Geriye Yürüyemeyeceği” ilkesi göz ardı edilerek 2017 yılı kira gelirlerine de uygulanmak üzere yürürlüğe girmesidir. Bu düzenlemeye karşı Anayasa’ya aykırılık iddiası ile dava açılma ihtimali büyüktür. Kişisel görüşümüze göre, bu şekilde geriye dönük olarak yürürlüğe girecek düzenlemelerden kaçınılmalı, hatta hiç yapılmamalıdır.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Nace Kodu İtirazlarına İlişkin Genelge Yayınlandı

Mücbir sebep kapsamında yapılacak Vergi ve SGK prim ertelemelerine ilişkin olmak üzere, kapsama ana faaliyet konusu itibariyle girmeyen mükelleflerin Nace Kodu itirazlarına ilişkin iş ve işlemlerin ne

Comments


bottom of page