top of page

İhracatçı Birliklerine Ödenen Katılım Bedelleri Banka Dekontuna Dayanılarak Gider Yazılabilir mi?

SİRKÜLER

Tarih : 16.03.2015

Sıra No: 2015/07

Konu : Yurt Dışı Fuar Organizasyonu İçin İhracatçı Birliklerine Ödenen Katılım Bedelleri Banka Dekontuna Dayanılarak Gider Yazılabilir mi?

Uygulamada sıkça karşılaşılan durumlardan birisi de, yurt dışı fuar organizasyonları için ihracatçı birliklerine ödenen fuar katılım bedellerinin banka dekontuna dayanılarak gider yazılıp yazılmayacağına ilişkindir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun

- 227. maddesinde; bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu,

- 229. maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

- 231/5. maddesinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

- 232. maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre;

1) İhracatçı birliklerinin kurumlar vergisi veya KDV mükellefiyetinin bulunması halinde, ödenen fuar katılım bedelleri, ihracatçı birlikleri tarafından katılımcılar adına düzenlenecek faturalara istinaden gider olarak kayıtlara alınacaktır.

2) İhracatçı birliklerinin kurumlar vergisi ve KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise, bu birliklerin tabi olduğu mevzuata göre katılımcılara düzenleyecekleri belge ekine, yurt dışı fuar katılım bedelini aktardığı organizasyon firmasının birlik adına düzenlediği fatura ile dağılım tablosunu eklemesi şartıyla, banka dekontunun tevsik edici belge olarak kabul edilmesi ve bu belgelere dayanılarak ödenen katılım bedellerinin gider olarak kayıtlara aktarılması mümkün bulunmaktadır.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede:

"Firmanızın katıldığı yurt dışı fuar organizasyonları için ihracatçı birliğine ödenen tutarlarla ilgili olarak ihracatçı birliğin kurumlar vergisi veya KDV mükellefiyetinin bulunması halinde, ödenen bedel üzerinden şirketiniz adına azami yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir. İhracatçı birliğinin kurumlar vergisi ve KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise, birliğin tabi olduğu mevzuata göre şirketiniz adına düzenleyeceği belge ekine, yurt dışı fuar katılım bedelini aktardığı organizasyon firmasının birlik adına düzenlediği fatura ile dağılım tablosunu eklemesi şartıyla bu belgenin tevsik edici belge olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır."

şeklinde idari görüş bildirmiştir (MB. GİB. İzmir VDB.nin 1.8.2014 tarihli ve 67854564-1741-458 sayılı özelgesi)

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page