top of page

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan ve 2020 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar Belli Oldu

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123. maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121. maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Cumhurbaşkanı’nın bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Kanununun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103. maddelerinde yer alıp 2020 yılında uygulanacak olan had ve tutarları, 2019 yılında uygulanan had ve tutarları yine 2020 yılı için % 22, 58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırmak suretiyle tespit etmiştir.

Konu ile ilgili olarak 27.12.2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

1) Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve binaların mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerine uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim yılı için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2020 yılı için 6.600 TL’si gelir vergisinden istisna olacaktır. 2020 yılında konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık 6.600 TL olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmalarına ve bu gelirleri için beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır. İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.

2) Hizmet Erbabına İşyeri Veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan ve işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere KDV Hariç 23 TL olarak tespit edilmiştir. Yani, 2020 yılında gelir vergisinden istisna yemek tutarı KDV Dahil 24,84 TL.dir.

3) İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmeleri İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan ve işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmeleri için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2020 yılı için KDV hariç 10 TL. olarak tespit edilmiştir. Yani istisna ulaşım tutarı KDV Dahil 14,16 TL olmaktadır.

4) Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.400 TL, ikinci derece engelliler için 790 TL, üçüncü derece engelliler için 350 TL olarak tespit edilmiştir.

5) Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, diğer yerlerde 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

6) Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere;

-  1 numaralı bent için 140.000 TL ve 220.000 TL,

-  2 numaralı bent için 70.000 TL,

-  3 numaralı bent için 140.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

7) Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 18.000 TL olarak tespit edilmiştir.

8) Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 40.000 TL olarak tespit edilmiştir.

9) Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanunun 86. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.600 TL olarak tespit edilmiştir.

10) Basit Usule Tabi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 TL olarak tespit edilmiştir.

11) 2020 Takvim Yılı Gelirlerinin Vergilendirilmesine Esas Gelir Vergisi Tarifesi Belirlendi

Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

22.000 TL'ye kadar

%15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası 

%20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, 

(ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL) fazlası 

%27

600.000 TL'nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, 

(ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası 

% 35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL,

(ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL)fazlası

%40

12) Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar

a- Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanunun 48. maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2019 yılı için 31/12/2018 tarihli ve 30642 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2020 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2019 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın CinsiBüyükşehir Belediye Sınırları  Dışında Kalan YerlerdeBüyükşehir Belediye Sınırları  İçinde Kalan YerlerdeYıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL)Yıllık Alım Ölçüsü (TL)Yıllık Satış Ölçüsü (TL)Değerli Kağıt230.000260.000290.000330.000Şeker – Çay180.000230.000220.000280.000Milli Piyango Bileti, Hemen Kazan , Süper Toto  vb.180.000230.000220.000280.000İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto– Sigara–Tütün180.000230.000220.000280.000Akaryakıt ( LPG hariç )260.000280.000330.000390.000

b- Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

Maliye Bakanlığı, basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili olarak 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirdiği "belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine" ilişkin uygulamanın 31/12/2020 tarihine kadar devam etmesini uygun görmüştür.

13) 2019 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

Gelir Vergisi Kanunun 76. maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44. maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76. maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2019 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı %22,58'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %19,92'dir.

Buna göre, 2019 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%22,58 /%19,92 =) %113,35 olmaktadır.

Bu oran dikkate alındığında, 2019 yılı gelirlerinde uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Bu kapsamda, 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

Diğer taraftan, geçici 67. maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, 75. maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Saygılarımla,

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page