top of page

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnasının Usul ve Esasları Belli Oldu

Bilindiği üzere, 7161 sayılı Kanunla KDV Kanununun 13. Maddesine 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki (n) bendi hükmü eklenmiştir.

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,”

Ancak, istisna uygulaması yürürlüğe girer girmez uygulamada yaşanan sıkıntılar ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla söz konusu bent hükmü 7166 sayılı Kanunla,

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.)”

şeklinde değiştirilmiş, maddenin değişen şekli 22 Şubat 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 23 Mart 2019 tarihli ve 30723 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, istisna uygulamasının usul ve esaslarını belirlemiştir.

1) KDV İstisnasının Kapsamı

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanacaktır. Ancak, 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV istisnasının dışındadır. Yani, 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’ye tabi bulunmaktadır.

2) Basılı Kitap ve Süreli Yayından Ne Anlaşılacak? Basılı Kitap ve Süreli yayın Kapsamına Neler Giriyor?

Tebliğde yapılan açıklamalara göre, Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden, belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir.

Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamındadır.

Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların teslimi istisna kapsamına girmemekte, KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Öte yandan, istisna düzenlemesi, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin olup, bunların basımına ilişkin alınan mal ve hizmetler KDV’ye tabidir.

3) Dijital Yayınlar KDV İstisnası Kapsamına Giriyor Mu?

Elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi KDV istisnası kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla, elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Öte yandan, program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setleri basılı kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların satışı KDV istisnası kapsamına girmemektedir. Yani, bu teslimler KDV’ye tabi bulunmaktadır.

4) İstisna Faturası Nasıl Düzenlenecek? Faturaya Herhangi Bir Şerh Düşülecek Mi?

KDV istisnası kapsamında basılı kitap ve süreli yayın tesliminde bulunanlar düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde KDV göstermeyecekler ve faturalarda

“3065 sayılı KDV Kanununun (13/n) maddesi hükmü gereğince KDV hesaplanmamıştır.”

Şeklinde bir ibareye yer vereceklerdir. Bu ibarenin mutlak suretle faturalarda yer alması gerekmekte olup, aksi takdirde istisna uygulamasından yararlanılamaması tehlikesi söz konusu olabilecektir. Buna benzer örnekler uygulamada yaşanmış ve yaşanmaktadır. Örneğin, ihraç kayıtlı teslimlerde düzenlenen faturalarda benzer bir şerhe yer vermeyenler, tecil terkin uygulamasından yararlanamamaktadırlar. Bu hususa özellikle dikkat etmekte yarar var.

5) İstisna Uygulamasında Bir Alt Sınır Var Mı?

KDV Kanununun 13. Maddesinde düzenlenen tüm istisnalar için, 100 TL.lik bir alt sınır bulunmaktadır. Yani, söz konusu istisnaların uygulanabilmesi için, istisna kapsamındaki işlem bedelinin KDV hariç en az 100 TL olması gerekmektedir.

Ancak, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin istisna hükmünde söz konusu haddin uygulanmayacağı özel olarak hükme bağlandığından, basılı kitap ve süreli yayın teslimlerinde bir alt sınır bulunmamakta, tutarı ne olursa olsun basılı kitap ve süreli yayın teslimlerinde KDV istisnası uygulanması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, teslim bedeline bakılmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların teslimi ve ithali KDV’den istisna bulunmaktadır.

6) KDV İstisnası Nasıl Beyan Edilecek?

Bu istisna kapsamında yapılan teslimler, teslimin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 335 kod numaralı “Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilecektir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu teslimin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslimlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılacaktır.

İade talep etmek istemeyen mükelleflerin ise, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmaları gerekecektir.

7) KDV İstisnası Kapsamında Satış Yapanlar KDV İadesi Talep Edebilecekler Mi?

3065 sayılı Kanunun (13/n) maddesinde yer alan istisna düzenlemesi, tam istisna mahiyetinde olduğundan, bu teslimler için yüklenilip indirim konusu yapılamayan KDV’ler aynı Kanunun 32. Maddesine göre iade olarak talep edilebilecektir.

Ancak, istisna kapsamında temin ettiği basılı kitap veya süreli yayınları, yine bu istisna kapsamında teslim eden mükelleflerle ilgili dikkat edilmesi gereken özel bir durum söz konusu: istisna kapsamında temin ettiği basılı kitap veya süreli yayınları, yine bu istisna kapsamında teslim eden mükelleflerin, basılı kitap veya süreli yayın alımında ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmeleri mümkündür. Bu durumda, genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle yüklenilen KDV için iade talebinde bulunabilecek KDV tutarı, basılı kitap veya süreli yayınların satış bedeli ile bunların alış bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutarı aşamayacaktır.

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranılacaktır:

- Standart iade talep dilekçesi

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

- Satış faturaları listesi.

a) Mahsuben İade

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecektir.

b) Nakden İade

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


692 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Nace Kodu İtirazlarına İlişkin Genelge Yayınlandı

Mücbir sebep kapsamında yapılacak Vergi ve SGK prim ertelemelerine ilişkin olmak üzere, kapsama ana faaliyet konusu itibariyle girmeyen mükelleflerin Nace Kodu itirazlarına ilişkin iş ve işlemlerin ne

Comments


bottom of page