top of page

5510 Sayılı Kanun Kapsamında İşverenlere Uygulanan Teşviklerin Muhasebeleştirilme Usulü Değişti Mi?

SİRKÜLER

Tarih : 12.05.2015

Sıra No : 2015/27

Konu : 5510 Sayılı Kanun Kapsamında İşverenlere Uygulanan Teşviklerin Muhasebeleştirilme Usulü Değişti Mi?

Uygulamada sıkça karşılaşılan ve henüz uygulama birliği sağlanamayan konulardan birisi de, 5510 sayılı Kanun kapsamında işverenlere sağlanan teşviklerin nasıl muhaseleştirileceğidir. İşverenler tarafından yararlanılan teşvik tutarları bazı meslek mensupları tarafından 602/649 hesaplarda gelir olarak kaydedilip izlenirken, bazı meslek mensupları tarafından ise ilgili işçilik maliyetlerinden düşülmektedir.

5510 sayılı Kanun kapsamında işverenlere uygulanan teşvikler başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir (www.sgk.gov.tr):

Ø İşverenin beş puanlık malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim teşvikinden yararlanması (5510 s.k. md. 81)

Ø 4447 sayılı Kanunun 50. maddesi kapsamında işsizlik ödeneği alan işçinin istihdamına ilişkin teşvik,

Ø 4447 sayılı Kanunun geçici 9. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki,

Ø 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki,

Ø İşverenin 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin onuncu fıkrası kapsamında özürlü sigortalıların istihdamına ilişkin teşvik,

Ø 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki,

Ø 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 2. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki,

Ø 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki,

Ø 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen sigorta primi desteği,

Ø 4447 sayılı Kanuna 6645 sayılı Kanunla eklenen geçici 15. maddede öngörülen işveren hisse teşviki.

Yukarıda belirtilen teşvik unsurlarının ortak özelliği, işverene doğrudan nakit olarak ödenmemesi, hesaplanan işveren hisselerine belirli bir oranda indirim uygulanması veya belirli bir kısmının ilgili fon vb.den karşılanması şeklindedir. Ayrıca, bu teşviklere ilişkin yasal düzenlemelerin büyük bir çoğunluğunda, sağlanan teşviklerin gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacağı şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır ([1]).

Bu açıklamalara göre, gerek maliyetlerin doğru ve gerçek bir şekilde hesaplanabilmesi ve yansıtılabilmesi bakımından gerekse gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacağı şeklindeki yasal düzenlemeler de dikkate alınarak, işverenlere doğrudan ödenmeyen sigorta primi işveren hisselerine ilişkin teşvik tutarlarının ilgili işçilik maliyet hesaplarından düşülmesi şeklinde muhasebeleştirilmesi uygun olacaktır. İlgili mevzuatlara göre olması ve yapılması gereken işlem de bundan ibarettir.

Buna ilişkin örnek muhasebe kayıtlarının aşağıdaki gibi olması gerekmektedir:

…………………………………………………………………… / / 2015 ………………………………………………………………….

730/740/760/770

01- BRÜT ÜCRET 1.275,00

02- SGK İŞVEREN HİSSESİ 261,38

03- SGK İŞSİZLİK İŞVEREN HİS. 25,50

360 GELİR VERGİSİ 162,56

360 DAMGA VERGİSİ 9,68

361 SGK PRİMLERİ 478,13

335 PERSONELE BORÇLAR 911,51

…….. Ayı Ücret Tahakkuku

……………………………………………………………………. / / 2015 ………………………………………………………………….

360 GELİR VERGİSİ (AGİ) 90,11

335 PERSONELE BORÇLAR 90,11

…….. Ayı Asgari Geçim İndirimi Kaydı

……………………………………………………………………. / / 2015 ………………………………………………………………….

361 SGK PRİMLERİ 261,38

- 6111 Kanundan Doğan İndirim 197,63

- 5510 Kanundan Doğan İndirim (%5)63,75

730/740/760/770

02- SGK İŞVEREN HİSSESİ 261,38

……….Ayı 6111 ve 5510 Kanundan Doğan İndirim Kaydı

……………………………………………………………………. / / 2015 ……………………………………

Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK

[1]Örneğin, 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6645 No.lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklik “Yapılan düzenlemeye göre İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim tutarlarının, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacağı hükmü eklenmiştir.”.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Komentar


bottom of page