top of page

2020 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi

2020 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi Matrah Dilimleri ile İstisna Tutarları Belli Oldu

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun

- 4. maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.”

- 16. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...”

hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, 512 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile, 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Diğer yandan, 27.12.2018 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 51 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, 2020 yılında uygulanmak üzere Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16. maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yeniden değerleme oranında (% 22,58) artırıldı. Söz konusu Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Buna göre, 01.01.2020 tarihinden itibaren 7338 sayılı VİVK’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL

olarak belirlendi.


Saygılarımla.

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

TOLUEN YMM DENETİM VE DANIŞMANLIK


7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page